پرونده: ۱۴۰۰؛ سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی ها