آیین نامه اجرایی قیمت گذاری سهام دولت در شرکت ها تصویب شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/04/82 داخلی.اقتصادی.سهام دولت آیین نامه اجرایی قیمت گذاری سهام دولت در شرکت ها جهت پرداخت دیون به صندوق های بازنشستگی و واگذاری به کارکنان برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخریدی آنان ، تصویب شد. این تصمیم در جلسه 28 اسفند ماه گذشته هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی اتخاذ شد. براساس این مصوبه ، قیمت گذاری سهام دولت در شرکت ها جهت پرداخت دیون به صندوق بازنشستگی، موضوع بند " ذ " تبصره پنج قانون بودجه سال 1382 کل کشور، طبق ضوابط تعیین شده در مصوبه های مربوط به خود خواهد بود. قیمت سهام شرکت هایی که در شرف عرضه در بورس اوراق بهادار باشد، طبق روش مورد عمل بورس اوراق بهادار (اولین حراج ) تعیین خواهد شد. قیمت پایه حراج توسط دستگاه واگذارکننده سهم ، براساس ضوابط مربوط در این آیین نامه تعیین و اعلام می شود. همچنین سهامی که بیش از سه ماه از تاریخ آخرین معامله به روی آن سپری شده و یا تغییر در حقوق صاحبان سهام آن اتفاق افتاده است، مشمول مفاد ماده یک این آیین نامه خواهد بود. قیمت سهام شرکت هایی که در زمان تصویب این آیین نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و دارای قیمت تابلو می باشند،برابر آخرین قیمت سهام مذکور در تابلو بورس تعیین می شود. براساس این مصوبه، قیمت سهام شرکت های سودده غیربورسی از حاصل تقسیم "سود خالص قبل از مالیات" بر "نرخ بازده سرمایه گذاری" و با توجه به عوامل موثر در تعدیل سود شرکت و همچنین تاثیر عوامل جانبی که قیمت سهام شرکت را تعدیل می کند، تعیین می شود. هیات وزیران نرخ بازده سرمایه گذاری را معادل نرخ موثر سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت پنجساله بانکی به اضافه پنج درصد تعیین کرده است . در صورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام یا سال ما قبل آن از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد، 100 درصد مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می شود. همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان به ارزش شرکت افزوده می شود. در مواردی که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین شده، اما قطعی نشده است، مالیات های قطعی نشده مذکور به نسبت تفاوت میانگین مالیات های قطعی و محاسبه شده درآخرین سه سالی که مالیات های شرکت در حالت قطعی شدن است، محاسبه و تفاوت بین مالیات های یادشده و ذخایر مربوط در قیمت سهام، ملحوظ می شود. 70 درصد تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز دارایی های منقول و غیرمنقول که برای عملیات شرکت ضروری نیست، به قیمت سهام اضافه خواهد شد. طبق این مصوبه قیمت تمام شده طرحهای توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام یا آماده بهره برداری یا طرحهایی که کمتر از پنج سال از شروع بهره برداری آنها گذشته باشد، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت سهام افزوده می شود. درخصوص هزینه های ارزی اعم از خرید ماشین آلات یا سایر هزینه های سرمایه ای، جمع هزینه های ارزی به قیمت روز ارز برای سرمایه گذاری و یا قیمت دارای های مذکور بر اساس نظر کارشناسی رسمی محاسبه خواهد شد. همچنین هزینه های ریالی بر اساس شاخص عمده فروشی در بخش مربوطه ،اعلام شده از سوی بانک مرکزی و یا براساس نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. انتخاب کارشناس از بین افراد خبره یاکارشناسان رسمی دادگستری توسط دستگاه واگذار کننده انجام می شود. براساس این مصوبه، تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش سهام و سرمایه گذاری های انجام شده در سایر شرکت ها بر حسب مورد ، به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به روش ارزیابی انجام شده در شرکت سرمایه گذاری مطابق این آیین نامه اضافه و یا از آن کسر شود. در مواردی که سود این قبیل سرمایه گذاری ها در حساب ها ثبت شده باشد، سود منظور شده باید از سود ناخالص قبل از مالیات کسر ، شود. قیمت سهام سایر شرکت ها با توجه به شرایط خاص هر یک از آنها و براساس ارزش روز خالص دارایی های شرکت، ارزش اسمی سهام، ارزش ویژه دفتری، ارزش اسمی سهام حداکثر 10 سال قبل از سال واگذاری بااعمال شاخص تورم عمده فروشی و ترکیبی از روش های یادشده توسط کار گروه مربوطه،در قالب تبصره پنج قانون بودجه امسال تعیین می شود. هیات وزیران دستگاه های اجرایی ذیربط را مکلف کرد در قیمت گذاری های دارایی های موضوع این آیین نامه منحصرا از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا کارشناسان رسمی استفاده کنند. در مورد واگذاری سهام و دارایی یادشده به صندوق های بازنشستگی باید از خدمات کارشناسان رسمی مرضی الطرفین ،استفاده شود. اقتصام. 1558 / 41 / 2

سرخط اخبار اقتصاد