«بازینو» چتر حمایتی از بازی‌های موبایلی ایرانی

تهران- ایرنا- بنیاد ملی بازی‌های رایانه‎‌ای، پویش «بازینـو» را بــا هــدف حمایت از بازی‌های موبایلی ایرانی برگزار کرد تا با به کارگیری ظرفیت‌های شبکه تبلیغات داخلی بــه رشــد بیشــتر و افزایش سهم بازار این محصولات کمک کند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، مردم ایران در تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۰ شمسی نیز ماننـد سال ۱۳۹۹ به‌ دلیـل شـرایط ناشی از شـیوع ویـروس کرونـا مجبـور بـه رعایـت  دسـتورالعمل‌های سـتاد ملـی مبارزه با کرونا و پرهیز از سفر و ماندن در خانه به منظـور قطع زنجیره انتقال این بیمـاری بودنـد.

از طرفـی آمارهـا نشـان مـی‌داد بـازار بازی‌هـای موبایـل در دنیا در دوران همه‌گیری کرونا و به دلیل افزایش میزان استفاده کاربران، با رشد بیش از ۷۷ میلیارد دلاری درآمد در سال ۲۰۲۰ روبه‌رو شده است. از این رو، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با رو یکرد غنی سازی اوقات فراغت خانواده‌ها در ایام تعطیلات نوروز از یک سو و حمایت از کسب وکار بازیسازان ایرانـی و رونـق تولیـد داخلـی از سـوی دیگـر، سـازوکار اجـرای پویشـی تبلیغاتـی جهـت معرفی بازیهای با کیفیت ایرانی را در این ایام طراحی کرد.

«بازینو» چتر حمایتی از بازی‌های موبایلی ایرانی

در این پویش، کاربران با نصب و انجـام بازی‌هـای ایرانـی، علاوه بـر شـرکت در یـک فضـای رقابتـی، شـانس دریافـت جوایـز ویـژه‌ای را کـه بـرای ایـن پویـش در نظـر گرفتـه شـده بـود، پیـدا می‌کردنـد.

در طـول برگـزاری بازینـو، ۲۵ بـازی موبایلـی منتخـب ایرانـی بـه طـور گسـترده از طریـق بستر دیجیتال در معرض انتخاب کاربران در سراسر کشور قرار گرفت تا آنها بتواننـد بـه رایـگان ایـن بازی‌هـا را در ایـام تعطیـات نـوروز نصـب کـرده و از طریـق تلفـن همراه به ۲ صورت انفرادی و گروهی بازی نموده و لذت حضور در یک فضای رقابتـی سـالم را تجربـه کننـد.

اهداف پویش نوروزی بازینو

پویش نوروزی بازینو با دو هدف عمده آغاز شد. هدف اول اینکه با توجه به شرایط ویژه کرونا در کشور و لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی همچنین منع سفرهای بین شهری، لزوم وجود برنامه‌ای مفرح برای اوقـات فراغـت خانواده‌هـا در ایـام نـوروز بـه خوبـی احسـاس می‌شـد، از همیـن رو، ایـن رویداد با هدف ایجاد فضایی شاد با استفاده از بازی‌های ایرانی شکل گرفت.

​از آنجا که در سال‌های اخیر، صنعت بازی‌های موبایلی به همت جوانان بازی‌ساز خوش ذوق و مستعد، رشد چشمگیری داشته است و با توجه به نقش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای جهت حمایت از این افراد و بازی‌ها، به عنوان هدف دوم، اجرای این پویش فرصتی بود تا بتوان با به کارگیری ظرفیت‌های شبکه تبلیغات داخلی به رشد بیشتر و افزایش سهم بازار این محصولات کمک کرد.

محتوای گرافیکی

بـا توجـه بـه ماهیـت پویـش، طراحـی چشـم‌نواز و اسـتفاده از محتـوای بصـری مناسـب موجـب می‌شـد تـا مخاطـب ارتبـاط بیشـتر و بهتـری را بـا پویـش برقـرار کنـد. اسـتفاده از کاراکترهـا و فضـای شـاد بازی‌هـا در کنـار اسـتفاده از عناصـر نـوروزی، حـس شـادی و نشـاط را بـه مخاطـب منتقـل می‌کـرد.

یکپارچگـی و انسـجام در میـان طراحـی پوسـتر، لوگو، لندینگ پیج و پست های شبکه‌های اجتماعی موضوعی بود که از ابتدا مـورد توجـه تیـم اجرایـی پویـش بـود. بـا توجـه بـه نقـش تپسـل در فراینـد برگـزاری پویـش، تصمیـم بـر ایـن شـد کـه تیـم گرافیـک ایـن مجموعـه مسـئولیت طراحـی و آماده‌سـازی محتـوای بصـری را نیـز بـر عهـده بگیـرد، تـا عـاوه بـر حفـظ یکپارچگـی، محتـوای تولیـد شـده منطبـق بـر نیـاز و تجربـه تیـم برگـزار کننـده باشـد.

«بازینو» چتر حمایتی از بازی‌های موبایلی ایرانی

در طراحی لوگو  از رنگ های شاد  نشان‌دهنده بهار و هیجان بازی‌ها، همچنین در طراحی پوستر علاوه بر استفاده از رنگ، از کارا کترها و گرافیک بازی‌ها استفاده شد.

 محتوای ویدئویی

بـا توجـه بـه اینکـه پویـش بازینـو، بـر بسـتر دیجیتـال برگـزار می‌شـد، کیفیـت محتوای تولیدشده از اهمیت بالایی برخوردار بود. از آنجایی که مهمترین فضا برای نمایش تبلیغات بازیها، تبلیغات میان اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها محسوب می‌شد، انتخاب سازنده و سناریوی تولید با حساسیت بالایی روبه‌رو بود. در همین راستا برای ساخت محتوای ویدئویی با بسیاری از تولید کنندگان تیزرهـای تبلیغاتـی مذاکـره شـد و از میـان سـبک‌های متفـاوت تولیـد تیـزر، مـدل تلفیـق انیمیشـن و رئـال انتخـاب شد، امـا بـا توجـه بـه محدودیـت زمانـی، تصمیـم بـر ایـن شـد کـه از محتـوای رئـال اسـتفاده شـود. بـر همیـن اسـاس قـرارداد تولیـد تیـزر بـا ۲ تیـم سازنده منعقد شد، سناریوها با توجه به نیاز و نظرات مشاور مارکتینگ پروژه ۲۴ بازی ایرانی نصب کن و جایزه ببر استخراج و کار ساخت تیزر شروع شد.

نظام ملی رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای (ESRA)

این نظام رده‌بندی سنی که نخستین نظام رده‌بندی سنی متداول در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود و توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال ۸۸ تاسیس شده است، جهت سهولت دریافت پروانه انتشار بازی‌های شرکت‌کننده در پویش نوروزی بازینو، به صورت خاص تسریع و در مدت زمان کوتاهی بازی‌های این پویش را رده‌بندی سنی کرد.

ساختار همگرا، ساختار حمایتی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از فعالین این صنعت است. این ساختار با توجه به ماهیت حمایتی خود تلاش می‌کند تا صنعت بازی‌سازی در کشور تقویت شده و محصولات با کیفیت‌تری به بازار عرضه شود.

​ ایده پویش بازینو به منظور حمایت و معرفی محصولات تولید شده داخلی در ساختار همگرا شکل گرفت و تیم اجرایی و پشتیبانی همگرا تمامـ وظایـف مربـوط بـه برنامه‌ریـزی و اجـرای ایـن پویـش را عهـده‌دار شـد، از ظرفیت‌های خود برای بهتر شدن این پویش استفاده کرد. این ساختار با بهره‌مندی از شبکه گسترده همکاران حمایتی خود، موجب شد علاوه بر انتخـاب مناسـب‌ترین همـکاران، مذاکـرات بـا ایـن مجموعه‌هـا، سـریع تر و بـا نتیجـه بهتری صورت گیرد.

سرخط اخبار فرهنگ

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha