هدست هوشمند ایرانی با تکیه بر علوم اعصاب ساخته شد

تهران- ایرنا- متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق به ساخت گجت هوشمند (ابزارک) با تکیه بر علوم اعصاب شدند که همزمان قابلیت درمانی و سرگرمی دارد.

به گزارش روز شنبه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، هدست هوشمند RECOTHO نام این محصول است که با تکیه بر علوم اعصاب ساخته شده است البته اینترنت اشیا و هوش مصنوعی نیز فناوری های به کار رفته در آن است.

این محصول را باید به نوعی یک رابط مغز و رایانه به حساب آوریم، چرا که سیسـتمی مبتنــی بــر رایانه اســت کــه سـیگنال‌های مغـز را بــا روش‌هــای متنوعـی اندازه‌گیـری و آنهــا را تجزیــه و تحلیـل می‌کند و ویژگی‌هایــی از فعالیت‌هــای مغــزی را اســتخراج و آن ویژگی‌هـا را بــه خروجی‌هایــی تبدیـل می‌کنـد کــه بــرای جایگزیـن کردن، بازیابــی، تقویــت، تکمیــل یــا بهبـود عملکردهـای انســان بــه کار مـی‌رود.

این محصول دانش‌بنیان قـدرت تمرکـز افـراد را در سنین گوناگون افزایش می‌دهد و علاوه بر آن برای سـنین پاییـن بــه عنـوان اســباب بازی هوشــمند کاربرد دارد، کوچک و قابل حمل بودن از ویژگی‌های این محصول است.

همچنین این محصول علاوه بر اینکه یک نرم افزار بومی است، ابزاری برای سنجش سطح سلامت و کمکی برای بهبود درمان هم محسوب می ‌شود.

در سـاخت ایــن محصول از علــوم اعصــاب، نوروفیدبــک و فنــاوری اطلاعات اســتفاده شـده اسـت، بنابرایــن شــاهد همگرایـی فنــاوری اطلاعات و علـوم شـناختی هســتیم.

این شـرکت دانش بنیـان تولیدکننـده گجت هـای هوشـمند در حـوزه سـلامت محصول جدید خود را با حمایت مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید کرده است.

به گزارش ایرنا، گجت (Gadget) یا ابزارک به وسایل الکترونیکی یا مکانیکی کوچکی گفته می شود که برای کاربردهای خاصی طراحی شده اند و به آسان تر شدن زندگی کمک می کنند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار علم و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha