جایگاه نخست ایران در میزان بهبودی نسبت به بیماری کرونا در جهان

تهران- ایرنا- رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری با ارایه گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید- ۱۹ ISC در آبان ۱۴۰۰، گفت: از نظر شاخص نسبت آمار درصد بهبودی به بیماری، ایران با ۱۶۹.۶ درصد در جایگاه نخست کشورهای دنیا قرار دارد که به معنای پیشی گرفتن میزان بهبودی نسبت به بیماری در سطح کشور است.

به گزارش روز دوشنبه گروه علم و آموزش ایرنا ایرنا از روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، محمدجواد دهقانی افزود: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید-۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) نشان می دهد آمار بیماران جدید کشور از ۸۰۰ هزار و ۱۱۵ نفر در شهریور به ۳۶۷ هزار و ۳۶۰ نفر در مهر و به ۲۳۲ هزار و ۸۴۹ نفر در آبان کاهش یافته و کل جمعیت مبتلا تا آخر آبان به بیش از ۶ میلیون نفر رسیده است.

وی ادامه داد: از آنجا که در آبان آمار بهبودی بیماران کشور به ۳۹۴ هزار و ۹۲۹ نفر رسیده، نسبت بهبودی به بیماری کشور در این ماه  برابر با ۱۶۹.۶ درصد بوده و از این نظر در میان کشورهای دنیا در جایگاه اول قرار دارد. این امر به معنای پیشی گرفتن میزان بهبودی نسبت به بیماری در سطح کشور است.   

رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) تاکید کرد: میزان کل بیماران جدید در دنیا در مهر ماه از ۱۲ میلیون  و ۸۶۹ هزار نفر به ۱۴ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر در آبان افزایش یافت و در نتیجه میزان کل بیماران تا آخر آبان به ۲۵۷ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر رسید.  

دهقانی اظهار داشت: همچنین نتایج آماری نشان می دهد روند کاهشی میزان متوسط رشد روزانه بیماری کشور در شهریور به ۰.۵۲ درصد، مهر به  ۰.۲۲ درصد و آبان به ۰.۱۴ درصد ادامه یافته است. ایران با این کاهش میزان متوسط رشد روزانه بیماری در میان کشورهای همزمان (۱۳ کشور همزمان در انتشار کووید -۱۹: چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) از جایگاه چهارم در مهر به جایگاه ششم در آبان رسیده است.

وی گفت: آلمان با متوسط رشد بیماری روزانه ۰.۶۳ درصد، روسیه با ۰.۴۵ درصد و انگلیس با ۰.۴۲ درصد در صدر کشورهای هم زمان قرار دارند. میزان متوسط رشد بیماری در دنیا در مهر و آبان تغییری نداشته و برابر با ۰.۱۹ درصد بوده است.

دهقانی افزود: همچنین ایران در میان کل کشورهای دنیا از نظر متوسط رشد روزانه بیماری در شهریور در جایگاه ۶، در مهر در جایگاه ۱۰ و در آبان به جایگاه ۱۷ قرار داشته است. اتریش با متوسط نرخ رشد روزانه بیماری ۰.۹۷ درصد، ویتنام با ۰.۷۳ درصد و اوکراین با ۰.۶۸ درصد به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم در آبان قرار دارند. به نظر می رسد در برخی کشورهای اروپایی نظیر اتریش، آلمان، هلند، بلژیک و ... میزان متوسط رشد روزانه بیماری در آبان به طور ملموسی افزایش یافته است. مثلا در آلمان نرخ متوسط روزانه بیماری از ۰.۲۲ درصد در مهر به سه برابر و حدود ۰.۶۳ درصد در آبان رسیده است.  

رییس ISC گفت: آمار فوتی ایران در شهریور ۱۶۱۵۳ نفر، در مهر ۶۷۳۷ نفر و در آبان به ۴۰۲۸ نفر کاهش یافته و در میان کشورهای همزمان در جایگاه ششم قرار گرفته است. بر این اساس تا پایان آبان کل جمعیت فوتی کشور به ۱۲۸ هزار و ۹۵۶ نفر رسید. نرخ متوسط رشد فوتی روزانه ایران در مهر ۰.۱۹ درصد و در آبان به ۰.۱۱ کاهش یافته و از این نظر در میان کشورهای همزمان در جایگاه پنجم قرار دارد.

دهقانی یادآور شد: میزان رشد متوسط فوتی روزانه روسیه ۰.۴۹ درصد، ترکیه ۰.۳۰ درصد و آمریکا ۰.۱۷ درصد بوده و به ترتیب در جایگاه اول تا سوم کشورهای همزمان قرار دارند. میزان متوسط نرخ رشد فوتی دنیا در مهر ۰.۱۶ درصد بود که در آبان به ۰.۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: ایران در میان کل کشورهای دنیا از نظر متوسط نرخ رشد فوتی در مهر در جایگاه ۱۱ بود که در آبان به جایگاه ۱۶ رسید. اوکراین با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۰.۸۶ درصد، رومانی با ۰.۷۶ درصد و صربستان با ۰.۶ درصد به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم دنیا در آبان قرار دارند. بررسی میزان کشندگی بیماری در کشورهای دنیا نشان می دهد درصد نسبت فوتی به بیماران در آبان در دنیا برابر با ۱.۵۲ درصد است.

دهقانی تاکید کرد: این میزان برای کشورهای مکزیک ۷.۴۸ درصد، فیلیپین ۶.۹۴ درصد و آفریقای جنوبی ۶.۲۲ درصد بوده و این سه کشور بیشترین میزان کشندگی بیماری را داشته اند. ایران با نسبت فوتی به بیمار ۱.۷۳ درصد در جایگاه ۱۵ از نظر کشندگی قرار دارد. این به معنای آن است که در ایران به ازای هر ۱۰۰ بیمار ۱.۷۳ فوتی وجود داشته است.

وی گفت: همچنین باوجود ثبت ۲۳۲ هزار نفر بیمار جدید در آبان، تعداد ۳۹۴ هزار نفر بیمار بهبود یافته ثبت شده است. بنابراین از نظر شاخص نسبت آمار درصد بهبودی به بیماری، ایران با ۱۶۹.۶ درصد در جایگاه نخست کشورهای دنیا قرار دارد. این امر نشان می دهد در آبان میزان نرخ بهبودی حدود ۷۰ درصد از نرخ شیوع بیماری بیشتر است که امید است با تداوم واکسیناسیون و نیز رعایت شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها شاهد کاهش پایدار شرایط کنترل بیماری باشیم.

بررسی آمار شیوع بیماری

رییس ISC در ادامه گفت: نتایج و آمار سامانه کووید-۱۹ به همراه تحلیل های مقایسه ای وضعیت بیماری در کشور و دنیا در ادامه آمده است. روند آمار انتشار بیماری در کشورهای همزمان با جمعیت بیماران کمتر از ۷ میلیون نفر برای یک سال کامل در نمودار یک نشان داده شده است.

وی ادامه داد: در این نمودار محور افقی بیانگر روز و از اول آبان ۹۹ تا آخر آبان ۱۴۰۰ و محور عمودی جمعیت بیماران هر کشور است. همان طور که در نمودار یک نشان داده شده، کشورهای همزمان با جمعیت بیمار کمتر از ۷ میلیون نفر به ترتیب صعودی عبارت از ایران، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، کانادا، پاکستان و چین بوده است. جهش ناگهانی آمار بیماری در آلمان در آبان و پیشی گرفتن تعداد بیماران از دو کشور ایتالیا و اسپانیا کاملا مشهود است.

دهقانی گفت: ۶ کشور دیگر از جمله آمریکا، برزیل، روسیه، فرانسه، انگلیس و ترکیه دارای جمعیت بیمار بالای ۶ میلیون هستند که در این نمودار ظاهر نشده‌اند. بررسی نمودار یک نشان می‌دهد در مقایسه با سایر کشورها، در ایران از مرداد ۱۴۰۰ روند افزایش بی وقفه شیوع بیماری آغاز و در شهریورماه از همه کشورهای هم ردیف خود یعنی اسپانیا، ایتالیا، آلمان پیشی گرفت، اما در مهر و آبان، روند کاهشی یافت. 

رییس ISC در ادامه گفت: به منظور بررسی دقیق تر، آمار کل بیماران و آمار بیماران جدید در سه ماه شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۰ برای کشورهای همزمان در جدول یک نشان داده شده است. در آبان کشورهای آمریکا با ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر، روسیه با یک میلیون و ۱۶۲ هزار نفر و انگلیس با یک میلیون و ۱۵۵ هزار نفر بیشترین تعداد بیمار را داشته اند. در میان این کشورها آلمان، ایتالیا و فرانسه با افزایش دو تا سه برابری در آبان نسبت به مهر بدترین وضعیت را داشته اند. همچنین آمار بیماران دنیا در مهر از ۱۲ میلیون و ۸۶۹ هزار نفر به ۱۴ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر در آبان افزایش یافته است.

جایگاه نخست ایران در نسبت بهبودی کرونا به بیماری در آبان

جایگاه نخست ایران در نسبت بهبودی کرونا به بیماری در آبان

وی ادامه داد: نمودار ۲ میزان بیماران کشور را در طول ۱۲ ماه گذشته و در هر ماه نشان می دهد. بیشترین میزان افزایش آمار بیماران در مرداد برابر با یک میلیون و ۵۳ هزار نفر بوده که در شهریور به ۸۰۰ هزار نفر، در مهر به ۳۶۷ هزار و ۳۶۰ و در آبان به ۲۳۲ هزار و ۸۴۹ نفر کاهش یافته است.

جایگاه نخست ایران در نسبت بهبودی کرونا به بیماری در آبان

دهقانی گفت: به منظور تجزیه و تحلیل آماری و دستیابی به نتایج بهتر با استفاده از اطلاعات مستخرج از سامانه کووید-۱۹ مربوط به ۱۳ کشور همزمان در طول ۱۲ ماه گذشته  (آذر ۹۹ تا آبان ۱۴۰۰)، در جدول ۲ میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه محاسبه و نشان داده شده است. تمام مقادیر محاسبه شده در ستون آخر (آبان ماه) به ترتیب صعودی مرتب شده است.

وی یادآور شد:‌ میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط‌گیری متحرک بر روی بازه های زمانی ماهانه بوده و در نتیجه اعداد به دست آمده قابل اعتماد بوده و با مقایسه این شاخص می‌توان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد. میزان متوسط رشد بیماری در آبان برای آلمان ۰.۶۳ درصد، روسیه ۰.۴۵ درصد و انگلیس برابر با ۰.۴۲ درصد که به ترتیب در ردیف های اول تا سوم قرار دارند. متوسط نرخ رشد روزانه بیماری در آبان در کشورهای آلمان، روسیه، ایتالیا و چین افزایش و برای سایر کشورها کاهش یافته است.

دهقانی افزود:‌ روند کاهشی نرخ متوسط رشد روزانه ایران از مرداد با ۰.۸۳ درصد، شهریور ۰.۵۲ درصد، مهر ۰.۲۲ درصد و آبان ۰.۱۴ درصد کاهشی بوده است؛ هر چند انتظار می رود سرعت نرخ این کاهش بیشتر از این میزان باشد.

بررسی آمار فوتی و بهبودی

رییس ISC در مورد مقایسه میزان فوتی کشورهای همزمان با میزان جمعیت فوتی کمتر از ۲۰۰ هزار نفر (۱۰ کشور) از اول آذر ۹۹ تا آخر آبان ۱۴۰۰ اظهار داشت:‌ تا پایان آبان ۱۴۰۰ سه کشور انگلیس، ایتالیا و ایران در صدر کشورها از نظر تعداد فوتی قرار دارند. روند افزایشی میزان فوتی ایران از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ با شیب نسبتا زیادی آغاز و آمار فوتی کشور در خرداد ماه از اسپانیا و سپس در مرداد از آلمان بیشتر شد. این روند افزایشی با شیب زیادتری ادامه یافته و آمار فوتی در مهر از فرانسه نیز بیشتر شد. اما شیب افزایش روند فوتی از مهر و آبان کاهش یافت. 

اخبار مرتبط

سرخط اخبار علم و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha