تحولات افغانستان

افغانستان طی روزهای اخیر شاهد تحولات گسترده ای از سقوط شهرها و مناطق مختلف این کشور به دست طالبان و خروج نیروهای آمریکایی و ناتو پس از چند دهه بوده است. 

وقوع این تحولات در کشور همسایه وتاثیر آن بر منطقه ایجاب می کند تا به صورت دقیق خبرها وتحلیل های افغانستان رصد و در این پرونده خبری ارائه شود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده