وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی > ابوالفضل باقری فرد