وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی > دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز