معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری > ستاد توسعه فناوری آب خشکسالی فرسایش و محیط‌زیست