وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات > سید حسین دهدشتی

معاونت امور دولت مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات