معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری > مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی