معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری > معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه