وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی > نماینده ارشاد در هیات داوری خانه سینما