اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا > پیمان راهبردی اقتصادی منطقه‌ ای

 (RCEP)